Search form

Mátio 10:33

33Kɛ mmu anɛ átáŋá bɛsí bho bɛ yi apu mmu wa, chɔŋ mɛnkwɔ́ ntaŋa bɛsí Ɛtaya mmu achi amfay bɛ yi apu mmu wa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index