Search form

Mátio 10:34

Mbok Yesu ǎtwɔ nɛ ákɔ́rɛ́

(Lk 12.51-53, 14.26-27)

34“Bǎkɛ́ kaysi bɛ ntwɔ fá amɨk chi bɛkʉ bo mámbák ndu kpák nɛ batɨ. Ǎe. Ntwɔ chi bɛ bo mánú nɛ batɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index