Search form

Mátio 10:35

35Ntwɔ bɛkʉ bɔ̌ abhɛn babhakanɛm mánú nɛ bachi bhap, abhɛ́n baghɔrɛ́ mánú nɛ manɔ nɛ baghɔrɛ́ mánú nɛ manɔ̌ manɛ́m abhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index