Search form

Mátio 10:37

37Mbák ɔkɔŋ ɛtayɛ, nɛ yɛ̌ chí máyɛ ɔchá mɛ, nɔ́ ɔbhɨ́kɨ́ kway bɛbhak nkoŋo wa. Nɛ mbák ɔkɔŋ mɔ́ywɛ ɔcha mɛ, nɔ́ ɔbhɨ́kɨ́ kway bɛbhak nkoŋo wa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index