Search form

Mátio 10:39

39Mmu anɛ arɛmɛ bɛ abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ ndǔ áyàŋ bɛ ámpɛ́mɛ́ mmʉɛt yi, apú bhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn tɛtɛp. Kɛ mmu anɛ áká bɛ́gu ɛ̌ti ya, ǎbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛn tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index