Search form

Mátio 10:41

41Mbák ɔsɔt mmu sayri mbɔnyunɛ ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ yi achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ wa, chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ nkúbhɛ́ akap anɛ yi áchyɛ ntá ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ ywi. Nɛ mbák ɔsɔt mmu sayri mbɔnyunɛ ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ ǎkʉ̀ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ bo mankʉ, chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ akap mbɔ mmu anɛ ákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm áyàŋ bo mankʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index