Search form

Mátio 10:42

42Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ agha anɛ áchyɛ́ yɛ̌ chí manyiɛp bakwɛn ntá yɛ̌ mmu amɔt ndǔ nkwɔ bɔ̌bha bhɛn mbɔnyunɛ achí nkoŋo wa, dɨŋɨ́ bɛ Mandɛm abhɔŋ bɛchyɛ yi akap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index