Search form

Mátio 10:5

Yesu ató bǒnto bhi bati byo nɛ apay nɛfí ndǔ bɛtɨk

(Mk 6.7-13; Lk 9.1-6)

5Yesu abhɨŋɨ bǒbhɔ bati byo nɛ apay aghati bhɔ bɛ, “Mɛ̌tò bhe nɛfí ndǔ bɛtɨk. Kɛ bǎkɛ́ rɔŋ ntá bo abhɛn bápú bo Israɛl, nɛ bǎkɛ́ chwe ndǔ yɛ̌ ɛtɔk Samária ɛ́mɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index