Search form

Mátio 10:6

6Dɔ́k ká chi ntá bo Israɛl abhɛn bachi mbɔ ághɔ́ŋɔmɛn anɛ́ ánɛ́mɛ́ ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index