Search form

Mátio 10:7

7Dɔ́k ká mǎngati nɔkɔ bhɔ bɛ, ‘Mpok arɔp kɛkwɔt anɛ Mandɛm abhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index