Search form

Mátio 10:8

8Bú ká bǒmame, ŋɛmɛ́ ká bawú, mǎmbu bǒ ɛbhaŋákwa nkwɔ. Bók ká bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ mɛ́ndɔ́ bho. Nchyɛ́ bhe bɛtaŋ ndu bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkɛ sɔt nkáp. Dɔ́k yɛ́ ka kʉ bhɔ ntá bho kɛbhɛ́p bhɔ nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index