Search form

Mátio 11

Jɔ̌n ató mbɔk bakoŋo bhi bɛ mámbɛ́p Yesu mmǔ yi achi

(Lk 7.18-35)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛghati baghɔk abhi bati byo nɛ apay ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, afa nɛbhʉɛt yi achi nɛ bhɔ arɔk ndǔ bɛtɔk Israɛl bɛ́chák ndu bɛghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́.

2Mpok yɔ, Jɔ̌n Njwiti abhak ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ákʉ̀, ató mbɔk bakoŋo bhi bɛ mándɔ́k mámbɛ́p Yesu bɛ, 3“Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ anɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ bɛ ǎtwɔ, kɛ chi bɛ sɛ́bhɔŋ mɛnoŋ mmu achak?” 4Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Pɛt ka nsɛm ghatí Jɔ̌n mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghókó bo bárɛ̀m, nɛ ɛbhɛn be babhɔŋ bǎghɔ. 5Bǎghok nɛ bǎghɔ bɛ manɛ́mámɨk bághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛnɛ, nɛ bakɛm báfáté bákɔ̀. Bǒ ɛbhaŋákwa bátáŋ nɛ bachókó batú bághòk mbaŋ. Bawú bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bo bághàti bachɛ́bhɛ́bho Mbok Ndɨ́ndɨ́. 6Ɛ́rɨ ɛcha ntá mmǔ anɛ ápú kwɛ́n ndǔ bɛbʉ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.”

7Ɛnɛ́ bakoŋo Jɔ̌n bárɔ́ bárɔ̀ŋ, Yesu abho bɛrɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bátwɔ̀ nɛbhʉɛt anɛ yi achi ɛ̌ti Jɔ̌n bɛ, “Mpok bǎrɔ̀ŋ nyaka awu amɛm baso, bǎrɔ́k bɛghɔ ntɨkɨ ɛnyǔ mmʉ? Bǎrɔk bɛghɔ mmu anɛ achi mbɔ ɛ̌nsɔ́manyiɛp ɛnɛ babhʉɛ́p áfòk ɛ́nkwɛ́n ɛnɛ ɛbhe, ámfok ɛnkwɛn ɛbhe ɛ́chák kɛ? 8Bǎrɔŋ nyaka amɛm baso bɛghɔ yi? Mmu anɛ afyɛ́ bɛrɨ́tí ndɛn amʉɛt kɛ? Bǒ abhɛn báfyɛ̀ mɛnyǔ ndɛn ɛbhɔ báchɔ̀kɔ chi amɛm bɛkírí-bafɔ! 9Ghatí ká mɛ. Bǎrɔŋ nyaka amɛm baso bɛ́ghɔ ntɨkɨ ɛnyʉ̌ mmu? Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ? Ɛ́chi tɛtɛp. Kɛ dɨŋɨ ka bɛ mmu anɛ bǎghɔ́ achá ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ. Bě bǎrɔ́k yɛ bɛghɔ kpɨk yi? Bǎrɨŋɨ bɛ bǎrɔ́ŋ nyaka chi bɛghɔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ? Kɛ dɨŋɨ́ ka bɛ, Jɔ̌n acha barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ báchák. 10Jɔ̌n kɛ̌ achi mmu anɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ,

‘Mandɛm arɛm nyaka bɛ, Yɨŋɨ́, chɔŋ ntó mpɔkɔntó wa wɔ ambɨ,

bɛ ángókó mbi ywɛ kɛ ɔ́ntwɔ.’”

11Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ Jɔ̌n Njwiti acha yɛ̌ntɨkɨ mmu achak, ndǔ bo abhɛn bágú nɛ abhɛn bachi nɛpɛ́m. Yɛ̌ nɔ́, yɛ̌ chí mmu anɛ apu yɛ̌nyɨŋ ndǔ mpáy bo abhɛn mányìɛ̀ Kɛfɔ̌ mfáy acha yi. 12Bɛ́bhó ndǔ mpok anɛ Jɔ̌n Njwiti ághàti nyaka bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛghaka ɛchɔŋ, Kɛfɔ̌ mfáy kɛ́gò nɛ bɛtaŋ nɛ mbɔk bho mánù bɛ́chwe arɛ nɛ bɛtaŋ. 13Jɔ̌n ápɛ́rɛ tó bǒ bɛtɨk bhi, basɨŋ amɛn Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ ǎrɛm nyaka ɛ̌ti Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ bariɛp bɛ ǎto. 14Mbák bǎbhɔŋ ntɨ mɛnoko ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛm, dɨŋɨ́ ká bɛ sayri sayri mpok anɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ bɛ Ɛláija ǎtwɔ̀, bárɛ̀m nyaka chi ɛ̌ti Jɔ̌n. 15Yɛ̌ agha anɛ áyàŋ bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m, ántá batú ángók sayri.

16“Chɔŋ njɛnti mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ nɛ yi? Báchí mbɔ bɔ̌ abhɛn báchɔ́kɔ́ nɛfísiɛ bákʉ̀ ntok. Ɛka ɛ́mɔt barɛm ntá abhɛn ɛka ɛchak bɛ,

17‘Sɛ́kwáy bakwáy nɛbhay bɛ mǎmbɛn nɛbhɛ́n kɛ bǎbhɨkɨ bhɛn.

Sɛ́kwáy bakwáy nɛwú, kɛbhɔ bě kɛdi!’

18Jɔ̌n Njwiti atwɔ nyaka antarɛ nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt nɛ mmɛm yi kɛ nyu. Yɛ̌ntɨkɨ mmu are rɛm bɛ, ‘Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛchi nɛ yi!’ 19Mpok Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntwɔ́, nde nyiɛ, nnyú nɔkɔ nɛ bhe. Yɛ̌ntɨkɨ mmu arɛm bɛ, ‘Yɨŋɨ́ nyiɛ̌ mɛnyɨŋɨ́nyíɛ́ nɛ nyǔmɛ́m wu. Mamʉrɛ bhi chi babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak!’ Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ ákòŋo mbi Mandɛm ákʉ̀ kɛ bɛ́tɔ̀ŋ bɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn nɛ́fú ntá Mandɛm nɛchi tɛtɛp.”

Bǒ ahbɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɛmsi

(Lk 10.13-15)

20Bǒ abhɛn báchí nyaka amɛm bɛtɔk ɛbhɛn Yesu ákʉ́ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay, bábhɨ́kɨ́ tɨ́k nyaka nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap. Ɛ́kʉ Yesu abho bɛji bhɔ andɛmɛ nɔkɔ bɛ, 21“Bě bo Korasín, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka ɛncha! Bě bo Bɛtsáida, chɔŋ ɛ́mbɛ́p ntá yɛka nkwɔ ɛncha! Mbɔ chí amɛm bɛtɔk Táya nɛ Sídɔn kɛ nkʉ́ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn-nɛ nkʉ ntá yɛka, mbʉ́ báfyɛ́ ndɛn pyɔ, mánto batwɔ́p anti tɛsáy, bɛtɔŋ bɛ bátɨ̀knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap! 22Nchí ghati bhe bɛ, ɛwak ɛnɛ Mandɛm átàŋ bǒ mmɨk, chɔŋ angɔ́ ntínso nɛ bǒ Táya nɛ Sídɔn ɛncha bhe! 23Nɛ bě bho Kapɛ̌naum, bǎkaysi bɛ bǎkway bɛyoŋ mmʉɛt, mǎnkó kpát mǎntɔk nɛbu? Nsé! Chɔŋ Mandɛm amɛsɛ bhe amɛm ɛtɔkɔ́ bawú! Mbɔ amɛm ɛtɔk Sídɔn kɛ nkʉ́ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn-nɛ nkʉ ntá yɛka, mbʉ yɔ ɛbhʉɛt téé tɛ̌ ɛchɔŋ! 24Dɨŋɨ́ yɛ́ ka bɛ, ɛwak ɛnɛ Mandɛm átàŋ bǒ mmɨk, chɔŋ angɔ́ ntínso nɛ bǒ ɛtɔk Sódom ancha bhe.”

Yesu yi bo mántwɔ́ ntá yi mambɔŋ nɛywɛ̌mʉɛt

(Lk 10.21-22)

25Ndǔ mpok yɔ, Yesu ánɨkmʉɛt bɛ, “Ɛta, wɔ mmu ɔ́bhɔ́ŋɔ́ mfay nɛ mmɨk! Nchí chyɛ wɔ bakak ndǔ ɔ́rɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́mbák bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ntá barɨŋɨ́ndak nɛ ntá bo abhɛn bárɨ́ŋɨ́ bɛyǎ mɛnyɨŋ. Ɔnɛ́nɛ́ bhɔ ɔtɔŋ kpoŋoroŋ ntá bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yɛ̌nyɨŋ mbɔ mǎmbɔ. 26Ɛta, ɛnyu yɔ kɛ̌ wɔmbɔŋ ɔ́yáŋá bɛ ɛmbak.” 27Yesu apɛt abho bɛghati bho bɛ, “Ɛtaya achyɛ́ mɛ mɛnyɨŋ mɛnkɛm. Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mmu anɛ Mmɔ áchí ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt chí Ɛtayi. Nɛ yɛ̌ mmu abhɨkɨ rɨŋɨ mmu Ɛta áchí ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt chí Mɔ́ywi nɛ bǒ abhɛn yi áyábhɛ́ ndu bɛkʉ bɔ mándɨ́ŋɨ́ Ɛtayi. 28Twɔ́ ká ntá ya, bě mankɛm abhɛn bǎpɔ́kɔ́ mɛnwɔ́ptí batǔ bɛsɔŋɔri nɛ bǎpɔp, chɔŋ nsɛbhɛ yɔ amɨk, nchyɛ́ bhe nɛywɛ̌mʉɛt. 29Sɔt ka bɛtɨk ɛbhɛn nchyɛ́ bhe, mǎngɔ́k mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌tɔ̀ŋ bhe mbɔnyunɛ nchí kpák ndǔ ɛpɨŋ ɛya nɛ nɛyoŋómʉɛt nɛ́pú mɛ antɨ. Kʉ ka nɔ́ chɔŋ mǎmbɔŋ nɛywɛ̌mʉɛt. 30Twɔ́ ká ntá ya mbɔnyunɛ ntu ánɛ mɛ̌chyɛ bhe achi fuyak.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index