Search form

Mátio 11:1

Jɔ̌n ató mbɔk bakoŋo bhi bɛ mámbɛ́p Yesu mmǔ yi achi

(Lk 7.18-35)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛghati baghɔk abhi bati byo nɛ apay ɛnyɨŋ ɛnɛ bɔ bábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, afa nɛbhʉɛt yi achi nɛ bhɔ arɔk ndǔ bɛtɔk Israɛl bɛ́chák ndu bɛghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index