Search form

Mátio 11:10

10Jɔ̌n kɛ̌ achi mmu anɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti yi bɛ,

‘Mandɛm arɛm nyaka bɛ, Yɨŋɨ́, chɔŋ ntó mpɔkɔntó wa wɔ ambɨ,

bɛ ángókó mbi ywɛ kɛ ɔ́ntwɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index