Search form

Mátio 11:11

11Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Nchí ghati bhe bɛ Jɔ̌n Njwiti acha yɛ̌ntɨkɨ mmu achak, ndǔ bo abhɛn bágú nɛ abhɛn bachi nɛpɛ́m. Yɛ̌ nɔ́, yɛ̌ chí mmu anɛ apu yɛ̌nyɨŋ ndǔ mpáy bo abhɛn mányìɛ̀ Kɛfɔ̌ mfáy acha yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index