Search form

Mátio 11:12

12Bɛ́bhó ndǔ mpok anɛ Jɔ̌n Njwiti ághàti nyaka bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛghaka ɛchɔŋ, Kɛfɔ̌ mfáy kɛ́gò nɛ bɛtaŋ nɛ mbɔk bho mánù bɛ́chwe arɛ nɛ bɛtaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index