Search form

Mátio 11:13

13Jɔ̌n ápɛ́rɛ tó bǒ bɛtɨk bhi, basɨŋ amɛn Moses nɛ amɛn barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ ǎrɛm nyaka ɛ̌ti Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ bariɛp bɛ ǎto.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index