Search form

Mátio 11:14

14Mbák bǎbhɔŋ ntɨ mɛnoko ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛm, dɨŋɨ́ ká bɛ sayri sayri mpok anɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ bɛ Ɛláija ǎtwɔ̀, bárɛ̀m nyaka chi ɛ̌ti Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index