Search form

Mátio 11:15

15Yɛ̌ agha anɛ áyàŋ bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ́rɛ̀m, ántá batú ángók sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index