Search form

Mátio 11:16

16“Chɔŋ njɛnti mkpáká bho abhɛn ɛchɔŋ nɛ yi? Báchí mbɔ bɔ̌ abhɛn báchɔ́kɔ́ nɛfísiɛ bákʉ̀ ntok. Ɛka ɛ́mɔt barɛm ntá abhɛn ɛka ɛchak bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index