Search form

Mátio 11:17

17‘Sɛ́kwáy bakwáy nɛbhay bɛ mǎmbɛn nɛbhɛ́n kɛ bǎbhɨkɨ bhɛn.

Sɛ́kwáy bakwáy nɛwú, kɛbhɔ bě kɛdi!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index