Search form

Mátio 11:18

18Jɔ̌n Njwiti atwɔ nyaka antarɛ nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt nɛ mmɛm yi kɛ nyu. Yɛ̌ntɨkɨ mmu are rɛm bɛ, ‘Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛchi nɛ yi!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index