Search form

Mátio 11:19

19Mpok Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntwɔ́, nde nyiɛ, nnyú nɔkɔ nɛ bhe. Yɛ̌ntɨkɨ mmu arɛm bɛ, ‘Yɨŋɨ́ nyiɛ̌ mɛnyɨŋɨ́nyíɛ́ nɛ nyǔmɛ́m wu. Mamʉrɛ bhi chi babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak!’ Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ ákòŋo mbi Mandɛm ákʉ̀ kɛ bɛ́tɔ̀ŋ bɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛn nɛ́fú ntá Mandɛm nɛchi tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index