Search form

Mátio 11:2

2Mpok yɔ, Jɔ̌n Njwiti abhak ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ághókó nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò ákʉ̀, ató mbɔk bakoŋo bhi bɛ mándɔ́k mámbɛ́p Yesu bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index