Search form

Mátio 11:20

Bǒ ahbɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́tɛmsi

(Lk 10.13-15)

20Bǒ abhɛn báchí nyaka amɛm bɛtɔk ɛbhɛn Yesu ákʉ́ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay, bábhɨ́kɨ́ tɨ́k nyaka nsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap. Ɛ́kʉ Yesu abho bɛji bhɔ andɛmɛ nɔkɔ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index