Search form

Mátio 11:23

23Nɛ bě bho Kapɛ̌naum, bǎkaysi bɛ bǎkway bɛyoŋ mmʉɛt, mǎnkó kpát mǎntɔk nɛbu? Nsé! Chɔŋ Mandɛm amɛsɛ bhe amɛm ɛtɔkɔ́ bawú! Mbɔ amɛm ɛtɔk Sídɔn kɛ nkʉ́ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn-nɛ nkʉ ntá yɛka, mbʉ yɔ ɛbhʉɛt téé tɛ̌ ɛchɔŋ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index