Search form

Mátio 11:28

28Twɔ́ ká ntá ya, bě mankɛm abhɛn bǎpɔ́kɔ́ mɛnwɔ́ptí batǔ bɛsɔŋɔri nɛ bǎpɔp, chɔŋ nsɛbhɛ yɔ amɨk, nchyɛ́ bhe nɛywɛ̌mʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index