Search form

Mátio 11:29

29Sɔt ka bɛtɨk ɛbhɛn nchyɛ́ bhe, mǎngɔ́k mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌tɔ̀ŋ bhe mbɔnyunɛ nchí kpák ndǔ ɛpɨŋ ɛya nɛ nɛyoŋómʉɛt nɛ́pú mɛ antɨ. Kʉ ka nɔ́ chɔŋ mǎmbɔŋ nɛywɛ̌mʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index