Search form

Mátio 11:3

3“Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ anɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ bɛ ǎtwɔ, kɛ chi bɛ sɛ́bhɔŋ mɛnoŋ mmu achak?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index