Search form

Mátio 11:4

4Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Pɛt ka nsɛm ghatí Jɔ̌n mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghókó bo bárɛ̀m, nɛ ɛbhɛn be babhɔŋ bǎghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index