Search form

Mátio 11:5

5Bǎghok nɛ bǎghɔ bɛ manɛ́mámɨk bághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛnɛ, nɛ bakɛm báfáté bákɔ̀. Bǒ ɛbhaŋákwa bátáŋ nɛ bachókó batú bághòk mbaŋ. Bawú bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bo bághàti bachɛ́bhɛ́bho Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index