Search form

Mátio 11:6

6Ɛ́rɨ ɛcha ntá mmǔ anɛ ápú kwɛ́n ndǔ bɛbʉ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index