Search form

Mátio 11:7

7Ɛnɛ́ bakoŋo Jɔ̌n bárɔ́ bárɔ̀ŋ, Yesu abho bɛrɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bátwɔ̀ nɛbhʉɛt anɛ yi achi ɛ̌ti Jɔ̌n bɛ, “Mpok bǎrɔ̀ŋ nyaka awu amɛm baso, bǎrɔ́k bɛghɔ ntɨkɨ ɛnyǔ mmʉ? Bǎrɔk bɛghɔ mmu anɛ achi mbɔ ɛ̌nsɔ́manyiɛp ɛnɛ babhʉɛ́p áfòk ɛ́nkwɛ́n ɛnɛ ɛbhe, ámfok ɛnkwɛn ɛbhe ɛ́chák kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index