Search form

Mátio 11:9

9Ghatí ká mɛ. Bǎrɔŋ nyaka amɛm baso bɛ́ghɔ ntɨkɨ ɛnyʉ̌ mmu? Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ? Ɛ́chi tɛtɛp. Kɛ dɨŋɨ ka bɛ mmu anɛ bǎghɔ́ achá ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ. Bě bǎrɔ́k yɛ bɛghɔ kpɨk yi? Bǎrɨŋɨ bɛ bǎrɔ́ŋ nyaka chi bɛghɔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ? Kɛ dɨŋɨ́ ka bɛ, Jɔ̌n acha barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ báchák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index