Search form

Mátio 12:9

Yesu abú mmu awɔ ágú ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11)

9Yesu arɔk ɛtɔk ɛ́chák achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index