Search form

Mátio 13:1

Yesu atɛ́m nɛkay ntyɛ̌mbwɔt

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)

1Nkúbhɛ́ nywɔp ɛnɔ, Yesu afú amɛm ɛkɛt ɛnɛ yi achi arɛ, arɔk achɔkɔ nɛku manyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index