Search form

Mátio 13:10

Yesu aghati baghɔk abhi ntí anɛ yi átɛ̀m bakay

(Mk 4.10-12; Lk 8.9-10)

10Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɛm nɛkǎy nkwaŋankɨ, baghɔk abhi bárɔ́k ntá yi bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí ɔ́ghàti bho mɛnyɨŋ ndǔ bakay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index