Search form

Mátio 13:11

11Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mandɛm akʉ mǎndɨŋɨ tɛtɛp anɛ áchí bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, nɛ ɛyɔ ɛ́kwak bǎrɨŋɨ ɛnyǔ yi ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap. Kɛ abhɨ́kɨ́ kʉ nɔ nɛ bo bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index