Search form

Mátio 13:12

12Mmu anɛ afyɛ́ ntí bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́tɔ̀ŋ ǎjwimɛm. Mɛ̌kʉ yi andɨŋɨ bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak. Kɛ mmǔ anɛ apu fyɛ ntí, yɛ̌ chi mandú ɛnyɨŋ anɛ yi arɨŋɨ básɔt ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index