Search form

Mátio 13:13

13Ntí anɛ nchí ghati bhɔ mɛnyɨŋ ndǔ bakay achi bɛ, báyɨ̀ŋɨ kɛ bápú ghɔ, nɛ bághok mɛnyɨŋ mbɔ bɛ bápú ghok, nɛ bápú jwimɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index