Search form

Mátio 13:14

14Bǒbhɛn, bákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya árɛ́mɛ́ nyaka ɛ́mfú tɛtɛp. Mandɛm akʉ nyaka Aisáya andɛm bɛ,

‘Chɔŋ mǎngoko ghok bɛyɔŋ ɛbha kɛ bǎpú jwimɛm wáwák;

chɔŋ mǎnjɨŋɨ yɨŋɨ kɛ bǎpú ghɔ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index