Search form

Mátio 13:15

15Ɛ́chí ɛnyu yɔ mbɔnyunɛ batɨ̌ bǒbhɛn ákʉ bárɔp bɛchɨŋtǐ bho,

báchí mbɔ bǒ abhɛn batú ábé bhɔ nɛ bapu pɛrɛ yáŋ bɛghok yɛ̌nyɨŋ,

báchí mbɔ bo abhɛn bákútí amɨ́k

bɛ bákɛ́ ghɔ́ mbaŋ,

nɛ bɛ́ batú yap ákɛ́ ghók yɛ̌nyɨŋ,

nɛ bɛ bákɛ́ jwimɛm,

mantwɔ ntá ya, mbú bhɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index