Search form

Mátio 13:18

Yesu aghati baghɔk abhi ntí nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

18Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Ghók yɛ́ ka ɛnyɨŋ ɛnɛ nɛkǎy mmu anɛ ataka mbwɔt nɛ́tɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index