Search form

Mátio 13:2

2Bɛyǎ bo bákóŋo yi arɛ́. Yesu arɔ bho tété, arɔk achwe, achɔkɔ amɛm áchwí ɛnɛ́ bɛyǎ bǒbhɔ báté angɔkɔnyɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index