Search form

Mátio 13:20

20Mbuɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ até ndǔ mmu anɛ ághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, anoko tɛ́mté nɛ bɛyǎ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index