Search form

Mátio 13:21

21Kɛ yi kɛbhɔ́ŋ bakaŋ amɨk. Ante kákáti ndu mɔ́mbɨŋɨ mpok. Kɛ mpok ɛsɔŋɔri ɛ́twɔ́ nɛ bo mámbo mɛnyok yi ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi anoko, amfɛrɛ amɔ tɛ́mté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index