Search form

Mátio 13:22

22Nɛ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk tákɔ nsěnse, até ndǔ mmu anɛ ághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, kɛ básɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mmɨk atwɔ́ nɔ́kɔ́ yi antɨ, nɛ ngoŋó nkáp, angɔkɔntɨk Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ ɛchi arɛ, Ɛyɔŋ Mandɛm yɔ kɛkwak yi ndǔ nɛpɛ́m ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index