Search form

Mátio 13:23

23Mbák chi mmu anɛ ághòk Ɛyɔŋ Mandɛm anjwimɛm, ɛ́mbak yi antɨ, achí mbɔ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, achak, ágó sayri, achyɛ bɛyǎ mbwɔt nkɔ. Nɛ nsáy Ɛyɔŋ Mandɛm ndǔ nɛpɛ́m mmu achi mbɔ mbwɔt nkɔ anɛ áyá áchá anɛ bápɨ́, ndɔŋ ɛsa nsɛm byo, achák ndɔŋ bɛsa bɛrat, nɛ anɛfu ndɔŋ bɛsa bɛtay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index