Search form

Mátio 13:24

Yesu atɛ́m nɛkay tákɔ anɛ mǔmpap ápɨ́

24Yesu atɛ́m nɛkay nɛ́chák bɛ, “Mbák Mandɛm ambak nɛ mmu mbɔ ɛnyǔ Mfɔ ábhák nɛ bɔ̌bhi, nɛpɛ́m ɛni nɛ́bhák mbɔ nkɨ anɛ́ mmǔfu ápɨ́ nchwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index