Search form

Mátio 13:25

25Kɛ mǔmpap arɔk nɛ bɛti ɛnɛ́ bo bábhʉ̀rɛ kɛnɔ́, aták nchaŋ, arɔk ɛbhak ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index